ZZ

Právne služby

Nehnuteľnosti

Advokátska kancelária Zárecký Zeman poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti nadobúdania a predaja nehnuteľností, ich výstavby a prenájmu.

Fúzie a akvizície

Tím našich právnikov má jedinečné skúsenosti s poskytovaním transakčného poradenstva klientom v súvislosti s nadobúdaním majetkových podielov a akcií cieľových spoločností, zlučovania a splynutia spoločností, predaja podnikov a ich častí ako aj vytvárania spoločných podnikov (joint ventures), či už na zmluvnom alebo korporačnom základe.

Právo obchodných spoločností

K našej praxi patrí zakladanie obchodných spoločností, príprava zakladajúcich dokumentov, zabezpečenie potrebných oprávnení a licencií pre podnikanie a zastupovanie klientov v konaniach pred živnostenským úradom, obchodným registrom a ďalšími príslušnými orgánmi, smerujúce k zápisu spoločnosti do obchodného registra.

PPP projekty

Advokátska kancelária Zárecký Zeman dlhodobo poskytuje právne služby generálnemu dodávateľovi komplexných stavebných a projektových prác.

Zmluvné právo

V našej praxi pravidelne poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri príprave, pripomienkovaní a finalizácii zmluvných dokumentov v rôznych oblastiach, najmä obchodno-záväzkových, občianskoprávnych a finančných zmlúv...

Pracovné právo

Tím našej advokátskej kancelárie poskytuje podporu svojim klientom v oblasti individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, ako je dohodovanie pracovných pomerov, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zmena už existujúcich podmienok pracovnoprávnych vzťahov, ale aj ich ukončovanie, vrátane poradenstva pri hromadnom prepúšťaní.

Súdne spory a rozhodcovské konania

Právnici Advokátskej kancelárie Zárecký Zeman poskytujú pravidelne právne poradenstvo svojim klientom v oblasti sporovej agendy, vrátane ich zastúpenia pred súdmi, ako aj v rozhodcovských konaniach pri najrozmanitejších typoch sporov.

Cenné papiere, finančné trhy a transakcie

Členovia advokátskej kancelárie Zárecký Zeman poskytujú právne poradenstvo svojim klientom v súvislosti s emisiami cenných papierov, posudzovaním a finalizáciou ich prospektov pri verejnej ponuke cenných papierov, ako aj tzv. pasportizáciou zahraničných cenných papierov. Pravidelne zastupujeme našich klientov v konaniach pred Centrálnym depozitárom cenných papierov a poskytujeme im právnu podporu pri riešení regulačných otázok týkajúcich sa poskytovaných investičných služieb.

Správne právo a regulované odvetvia

Právnici advokátskej kancelárie Zárecký Zeman pravidelne poskytujú právne poradenstvo svojim klientom pri zastupovaní v rôznych typoch správnych konaní, vrátane preskúmania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy